Strona główna / Majątek

Na dzień 31.12.2017 r. majątek trwały netto Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. wynosi:  216 752 764,53 zł

Z tego:

- grunty  (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 36 184 133,74 zł
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 176 375 357,21 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 654 898,39 zł
- środki transportu 63 322,35 zł
- inne wartości niematerialne i prawne 64 989,78 zł
- środki trwałe w budowie 3 410 063,06 zł