Strona główna / Majątek

Na dzień 31.12.2021 r. majątek trwały netto Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. wynosi:  304 638 117,41 zł

Z tego:

- grunty  (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 37 159 433,74 zł
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 262 449 640,74 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 98 786,77 zł
- środki transportu 0,00 zł
- środki trwałe w budowie 4 930 566,16 zł