Strona główna / Podstawa prawna działania

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577);
 • Ustawy z dnia 26 października 1995 roku O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 79 ze zmianami);
 • Ustawy z dnia 21.06.2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016t. poz. 1610, ze zmianami);
 • Akt zawiązania spółki.

Przedmiotem działania Spółki  jest:

 • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu;
 • nabywanie budynków mieszkalnych i ich części;
 • prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • wynajmowanie lokali użytkowych i garaży znajdujących się w zasobach Spółki;
 • sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki;
 • sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością Spółki.
 • prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym
  i infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności:

- świadczenie usług inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego
i infrastruktury towarzyszącej,

- pełnienie funkcji inwestora zastępczego w działalności inwestycyjnej związanej
z infrastrukturą techniczną,

- budowa budynków i lokali użyteczności publicznej, związanych z funkcjonowaniem zespołów mieszkaniowych.