Strona główna / Status prawny i udziałowcy

TBS Motława jest spółką prawa handlowego - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników. Funkcję tę pełni Prezydent Miasta Gdańska. W niniejszym sprawozdaniu stosuje się określenie Wspólnik;
  • Rada Nadzorcza licząca trzech członków;
  • Zarząd Spółki. Zarząd Spółki liczy od 1 do 3 osób. Przedsiębiorstwem Spółki kieruje Prezes Zarządu Spółki, który pełni funkcję jednoosobowego Zarządu.

Kompetencje organów Spółki określa Akt założycielski – Umowa Spółki.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka została utworzona w formule towarzystwa budownictwa społecznego, co oznacza, iż zyski Spółki nie mogą być dzielone między wspólników, lecz muszą być w całości przeznaczane na działalność statutową Spółki.